Regulamin

CEL: 

1. zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,
2. integracja środowiska młodych wokalistów,
3. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,
4. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

UCZESTNICY:

Konkurs przygotowany jest w 5 kategoriach wiekowych dla solistów oraz w 2 kategoriach dla zespołów wokalnych liczących nie więcej jak 6 osób (liczy się data urodzenia uczestnika)
Soliści:
kat. IA. - 8 – 9 lat
kat. IB. - 10 - 11 lat
kat. II. -12 -14 lat
kat. III. - 15 –17 lat
kat. IV. - od 18 lat.
Zespoły wokalne:
kat. zespoły młodsze ( 8 - 14 lat )
kat. zespoły starsze ( 15+ lat )

REPERTUAR: Dowolny utwór z repertuaru artystów polskich ( z wyłączeniem disco polo), zagranicznych ( w języku angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim ), jak i repertuar autorski ( w języku polskim i angielskim ).

TERMINY I ZGŁOSZENIA:

Etap I -Eliminacje : 24.07.2023 – 15.10.2023

Eliminacje:
Aby wziąć udział w konkursie należy do 15.10.2023 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Festiwalu załączając demo wybranej piosenki,  (z wyłączeniem nagrań studyjnych) do oceny w I etapie konkursu W przypadku braku możliwości załączenia demo przez formularz, prosimy o skorzystanie z opcji wysłania na adres e-mail: biuro@fundacjaira.pl Piosenka może być zaśpiewana z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego, podkładu muzycznego lub a cappella. Prawidłowe demo stanowi nagranie, na którym zarejestrowano występ wykonawcy ( dźwięk i wizja).

Formularz dostępny będzie od dnia 24.07.2023 na stronie internetowej www.firolizareakcjawokalna.pl
Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.firolizareakcjawokalna.pl oraz na fun page festiwalu na Facebook'u 21 października 2023.

ETAP FINAŁOWY (PRZESŁUCHANIA):

Finał: 24 - 26 listopada 2023

Miejsce II etapu finałowego Festiwalu: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie.


Podczas II etapu konkursu zakwalifikowani uczestnicy prezentują  wybraną przez siebie piosenkę. Każdy zakwalifikowany uczestnik II etapu konkursu jest zobowiązany przekazać organizatorowi podkład muzyczny wybranej piosenki prezentowanej w finale. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.
Podkład prosimy przesłać w formie mp3  na adres e-mail organizatora: biuro@fundacjaira.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023 roku. Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną oraz playback, a także z nagranymi chórkami stanowiącymi więcej niż 10 % czasu trwania utworu. Godziny przesłuchań uczestników II etapu będą podane na stronie internetowej  www.firolizareakcjawokalna.pl oraz na naszych stronach na Facebook'u od dnia 6 listopada 2023 r.

GALA FINAŁOWA:
26 listopada 2023

Miejsce Koncertu Laureatów: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie godz. 14.00
JURY:

Uczestników Festiwalu oceniać będzie profesjonalne Jury składające się z pedagogów, artystów polskiej sceny muzycznej, przedstawiciela rynku muzycznego w Polsce.
Kryteriami oceny uczestników będą: dobór repertuaru jakość wykonania i interpretacja, precyzja intonacji ruch sceniczny, kontakt z publicznością wrażenie ogólne.
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do udziału w koncercie laureatów odbędzie się w dniach 24 i 25  listopada 2023  po przesłuchaniu przez Jury wszystkich finalistów z danej kategorii wiekowej.

NAGRODY:
Wszyscy Finaliści otrzymują dyplomy finalisty oraz okolicznościowe upominki przygotowane przez Organizatora. W każdej kategorii wiekowej solistów oraz kategorii zespołów Jury może przyznać I,II,III miejsce oraz wyróżnienia. Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej "GRAND PRIX" FESTIWALU. Laureaci Festiwalu uhonorowani zostaną nagrodami w postaci statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych oraz specjalnych nagród niespodzianek.
Nagrodę "GRAND PRIX" stanowić będzie specjalna statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości 1000 zł.
Nagroda specjalna Organizatora: Autorska piosenka plus teledysk dla wybranego uczestnika etapu finałowego, warsztaty wokalne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator Festiwalu uprzejmie prosi aby uczestnicy zakwalifikowani do występów "na żywo" podczas swoich występów byli ubrani odpowiednio do swojego wieku. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani uczestnicy imprezy, goście, publiczność oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu poprzez przebywanie na terenie, gdzie odbywa się Festiwal. Organizatorowi Festiwalu przysługuje pełne prawo bezpłatnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów oraz wizerunku na wszystkich możliwych polach emisji celem promocji swojej działalności. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie powstałego materiału ( który jest własnością organizatora) w celach promocji działalności Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu oraz noclegu uczestników (i ich opiekunów) zakwalifikowanych do II etapu. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie Organizator.
Szukaj