Regulamin

FIROLIZA REAKCJA WOKALNA -  V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ

ORGANIZATOR: FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO

CEL: 

1. zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,
2. integracja środowiska młodych wokalistów,
3. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,
4. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

UCZESTNICY:

Konkurs przygotowany jest w 5 kategoriach wiekowych dla solistów oraz w 2 kategoriach dla zespołów wokalnych liczących nie wiecej jak 6 osób (liczy się data urodzenia uczestnika)
Soliści:
kat. IA. - 8 – 9 lat
kat. IB. - 10 - 11 lat
kat. II. -12 -14 lat
kat. III. - 15 –17 lat
kat. IV. - od 18 lat.
Zespoły wokalne:
kat. zespoły młodsze ( 8 - 14 lat )
kat. zespoły starsze ( 15+ lat )


REPERTUAR: Dowolny utwór z repertuaru artystów polskich lub zagranicznych ( z wyłączeniem disco polo).

TERMINY I ZGŁOSZENIA:

Etap I -Eliminacje : 15.08.2022 – 17.10.2022

Eliminacje:
Aby wziąć udział w konkursie należy do 17.10.2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Festiwalu załączając demo wybranej piosenki,  (z wyłączeniem nagrań studyjnych) do oceny w I etapie konkursu wraz dowodem opłaty bezzwrotnej akredytacji za I etap w wysokości 25 zł. tytułem: I etap V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Zagranicznej Firoliza + imię i nazwisko uczestnika. 
Nr konta: WBS Bank nr 97 8015 0004 0035 6136 2030 0001. W przypadku braku mozliwości załączenia demo przez formularz, prosimy o skorzystanie z opcji wysłania na adres e-mail: biuro@fundacjaira.pl
Piosenka może być zaśpiewana z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego, podkładu muzycznego lub a cappella. Prawidłowe demo stanowi nagranie, na którym zarejestrowano występ wykonawcy ( dźwięk i wizja).

Formularz dostępny będzie od dnia 15.08.2022 na stronie internetowej www.firolizareakcjawokalna.pl

Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.firolizareakcjawokalna.pl oraz na fun page festiwalu na Facebook'u 21 października 2022.ETAP FINAŁOWY (PRZESŁUCHANIA):

Finał: 18 - 19 listopada 2022

Miejsce II etapu finałowego Festiwalu: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie.

Zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa wpłatą bezzwrotnej akredytacji w wysokości 100 zł od uczestnika, (w przypadku zespołów wokalnych akredytacja wynosi 30 zł od każdego członka zespołu) do dn. 31  października 2022 r na konto organizatora Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego tytułem: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Zagranicznej Firoliza + imię i nazwisko uczestnika. Nr konta: WBS Bank  nr 97 8015 0004 0035 6136 2030 0001.

Podczas II etapu konkursu zakwalifikowani uczestnicy prezentują  wybraną przez siebie piosenkę. Każdy zakwalifikowany uczestnik II etapu konkursu jest zobowiązany przekazać organizatorowi podkład muzyczny wybranej piosenki prezentowanej w finale. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.
Podkład prosimy przesłać w formie mp3  na adres e-mail organizatora: biuro@fundacjaira.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 roku. Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną oraz playback, a także z nagranymi chórkami stanowiącymi więcej niż 10 % czasu trwania utworu. Godziny przesłuchań uczestników II etapu będą podane na stronie internetowej  www.firolizareakcjawokalna.pl oraz na naszych stronach na Facebook'u od dnia 6 listopada 2022 r.

GALA FINAŁOWA:

20 listopada 2022

Miejsce Koncertu Laureatów: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie godz. 14.00

JURY:

Uczestników Festiwalu oceniać będzie profesjonalne Jury składające się z pedagogów, artystów polskiej sceny muzycznej, przedstawiciela rynku muzycznego w Polsce..
Kryteriami oceny uczestników będą: dobór repertuaru jakość wykonania i interpretacja, precyzja intonacji ruch sceniczny, kontakt z publicznością wrażenie ogólne.
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do udziału w koncercie laureatów odbędzie się w dniach 18 i 19  listopada 2022  po przesłuchaniu przez Jury wszystkich finalistów z danej kategorii wiekowej.

NAGRODY:

Wszyscy Finaliści otrzymują dyplomy finalisty oraz okolicznościowe upominki przygotowane przez Organizatora.
W każdej kategorii wiekowej solistów oraz kategorii zespołów Jury może przyznać I,II,III miejsce oraz wyróżnienia. Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej "GRAND PRIX" FESTIWALU.
Laureaci Festiwalu uhonorowani zostaną nagrodami w postaci statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych oraz specjalnych nagród niespodzianek.
Nagrodę "GRAND PRIX" stanowić będzie specjalna statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości 1000 zł.
Nagroda specjalna Organizatora: Autorska piosenka plus teledysk dla wybranego uczestnika etapu finałowego, warsztaty wokalne, udział w obozie artystycznym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator Festiwalu uprzejmie prosi aby uczestnicy zakwalifikowani do występów "na żywo" podczas swoich występów byli ubrani odpowiednio do swojego wieku. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani uczestnicy imprezy, goście, publiczność oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu poprzez przebywanie na terenie, gdzie odbywa się Festiwal. Organizatorowi Festiwalu przysługuje pełne prawo bezpłatnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów oraz wizerunku na wszystkich możliwych polach emisji celem promocji swojej działalności. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie powstałego materiału ( który jest własnością organizatora) w celach promocji działalności Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu oraz noclegu uczestników (i ich opiekunów) zakwalifikowanych do II etapu. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie Organizator.
(c)2019, All Rights Reserved
Fundacja Instytut Rozwoju Artystycznego

Liczba odwiedzin: 65533